• Global Biodiversity Protection
  • Ekoturistika, je zodpovědný cestovní
  • Biodiversitni Universita, zahájit budoucnost
  • Green Living, živé šetrné k životnímu prostředí
  • Green Art, eko- angažované umění
  • Eko-stráže

Vážení přátelé,

ivetaafriquejmenuji se Iveta Seidlová. Jsem zakladatelkou a prezidentkou organizace Global biodiverzity Protection, jež vznikla v září 2009. Pocházím, stejně jako mí prarodiče či otec, lesní inženýr, z venkova. Moje rodina mi dala základ hlubokého vztahu k přírodě a intenzivnímu vnímání její rozmanitosti.
To se dá vztáhnout i na mou sestru, která se stala krajinnou inženýrkou. Právě díky rodinnému zázemí jsem pochopila, jak důležité je nejen pro člověka, ale celé lidstvo, žít zdravým životním stylem v souladu s přírodou a snažit se zachovat naši planetu v celé její biologické rozmanitosti. Úsilí vložené do těchto myšlenek mě nakonec dovedlo k projektu Global biodiverzity Protection, v jehož čele jsem nakonec stanula v pozici prezidentky..

Narodila jsem se v České republice, a jako úspěšná zahraniční a tuzemska modelka jsem měla možnost cestovat po celém světě a setkávat se s mnoha kulturami i nejrůznějšími formami života. Během svých cest jsem se setkala se zajímavými a vysoce postavenými lidmi, kteří se podobně jako já zajímali o téma zachování přírodní různorodosti.
Během rozhovorů s nimi bylo často diskutováno téma nutné zachování biodiverzity Země. Díky tomu jsem dospěla k přesvědčení, že můj názor na tuto problematiku je správný. Dnešní možné nebezpečí globálního oteplování planety a vymírání mnoha druhů mě dovedlo ke spuštění projektu Global Biodiverzity Protection. Je založen na vědeckém přístupu, na důkazech i vědeckých prohlášeních, jejichž cílem je mít svět a jeho civilizace vyspělejší, ekologičtější a zdravější

Iveta Seidlova

logo4

Popis:

Co je naším cílem: ochrana, trvale udržitelný rozvoj a ochrana přírodních zdrojů, včetně rostlin, zvířat, ložisek nerostných surovin, půd, čisté vody, čistého vzduchu a fosilních paliv jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Zabýváme se světovou biodiverzitní krizí a dalšími problémy životního prostředí. Světový svaz ochrany přírody (IUCN) aktualizoval 2009 červený seznam ohrožených druhů na světě. Je velice alarmující. Zveřejnila také zprávu, která odhalila, že 17.291 živočišných a rostlinných druhů jsou na pokraji vyhubení. GBP pracuje hlavně na ochraně volně žijících zvířat na divokých místech a to hlavně v Africe. GBP je ochrana ohrožených druhů zvířat, boj proti odlesňování, podporovaní rozvoje při zachování přírodních zdrojů: … jak sladit všechny tyto otázky důležité pro naši budoucnost? Náš projekt je součástí doporučení Kjótského summitu (roku 2005) pro životní prostředí, který byl brzy následovaný na Světovém summitu v Kodani (od 7. do 18. prosince 2009) . Celkový cíl našeho projektu je: Podpora pro nové generace, aby vnímali a začali přemýšlet jinak o vztahu k prostředí za globálním účelem vytvořit uctivý vztah se Zemí, která pak umožní, aby lidstvo vytvořilo novou civilizaci, jako součást harmonického trvale udržitelného rozvoje. Global Biodiversity Protection má v úmyslu pracovat hlavně pro ochranu volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, pro zachování oceánů, moří, jezer a řek, hlavně v Africe.

Etika:

GBP nebude zasahovat do politických zájmů z jiných států a společenství.

GBP přístup je čistě humanistický, a proto respektuje svobodu přesvědčení a rozmanitost kultur.

GBP si myslí, že kulturní rozmanitost pozitivně přispívá k vývoji člověka a sekundární zachování země. Jsme zcela nezisková organizace a přijímáme všechny dárce. Veškeré dary jsou vynaloženy na konkrétní projekty.

Přesto bude GBP svobodně rozhodovat, kdy zasáhnout a od koho přijmout dar v souladu s deontologickým grafem, jehož principy jsou v souladu s Chartou Organizace spojených národů.

GBP se bude přísně oddělovat od dárců řídicích výborů. Budeme jednat s transparentností,
řídící výbor bude definovat strategie a rozhodování o investičních prioritách.

VIEW ALL

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options