Kdo jsme ?

Popis:

Co je naším cílem: ochrana, trvale udržitelný rozvoj a ochrana přírodních zdrojů, včetně rostlin, zvířat, ložisek nerostných surovin, půd, čisté vody, čistého vzduchu a fosilních paliv jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Zabýváme se světovou biodiverzitní krizí a dalšími problémy životního prostředí. Světový svaz ochrany přírody (IUCN) aktualizoval 2009 červený seznam ohrožených druhů na světě. Je velice alarmující. Zveřejnila také zprávu, která odhalila, že 17.291 živočišných a rostlinných druhů jsou na pokraji vyhubení. GBP pracuje hlavně na ochraně volně žijících zvířat na divokých místech a to hlavně v Africe. GBP je ochrana ohrožených druhů zvířat, boj proti odlesňování, podporovaní rozvoje při zachování přírodních zdrojů: … jak sladit všechny tyto otázky důležité pro naši budoucnost? Náš projekt je součástí doporučení Kjótského summitu (roku 2005) pro životní prostředí, který byl brzy následovaný na Světovém summitu v Kodani (od 7. do 18. prosince 2009) . Celkový cíl našeho projektu je: Podpora pro nové generace, aby vnímali a začali přemýšlet jinak o vztahu k prostředí za globálním účelem vytvořit uctivý vztah se Zemí, která pak umožní, aby lidstvo vytvořilo novou civilizaci, jako součást harmonického trvale udržitelného rozvoje. Global Biodiversity Protection má v úmyslu pracovat hlavně pro ochranu volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, pro zachování oceánů, moří, jezer a řek, hlavně v Africe.

Etika:

Eric K. Noji, M.D. at Gombe Stream Research Center, Gombe Stream Game Reserve in Tanzania

Eric K. Noji, M.D. at Gombe Stream Research Center,
Gombe Stream Game Reserve in Tanzania

tribuGBP nebude zasahovat do politických zájmů z jiných států a společenství. GBP přístup je čistě humanistický, a proto respektuje svobodu přesvědčení a rozmanitost kultur. GBP si myslí, že kulturní rozmanitost pozitivně přispívá k vývoji člověka a sekundární zachování země. Jsme zcela nezisková organizace a přijímáme všechny dárce. Veškeré dary jsou vynaloženy na konkrétní projekty.Přesto bude GBP svobodně rozhodovat, kdy zasáhnout a od koho přijmout dar v souladu s deontologickým grafem, jehož principy jsou v souladu s Chartou Organizace spojených národů. GBP se bude přísně oddělovat od dárců řídicích výborů. Budeme jednat s transparentností, řídící výbor bude definovat strategie a rozhodování o investičních prioritách.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options